Sunday, October 4, 2009

நண்பா!!

நண்பா!!

கல்லூரி முதலாம் ஆன்டு நான் யாரோ நீ யாரோ !

கல்லூரி காலங்களிளே நானோ நியோ !

கல்லூரி காலங்கள் கடந்த பின்னே நான் யங்கோ நீ யங்கோ!!

நண்பா!!